Merkantilizm düşüncesine göre klasik yaşam öncesi;

 • Büyümenin kaynağı değerli madenlerdir.
 • Büyümede ticaretin önemi vurgulanır.
 • Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya ve Rusya’da uygulanmıştır.

Merkantilizm Nasıl Ortaya Çıktı?

Merkantilizmin ortaya çıkmasında politik, sosyal, ekonomik ve dinsel birçok faktörün etkisi olmuştur.

 • Avrupada ulusçuluk ve milliyetçilik faaliyetleri,
 • Reform ve Rönesans faaliyetleri,
 • Feodalizmin yıkılması yerine krallıklar ve ulus devletlerin kurulması,
 • Rekabet anlayışının ortaya çıkması,
 • Değişim ekonominin yayılmaya başlaması,
 • Paranın kullanılması,
 • Güçlü olmak adına yapılan savaşlar,
 • Kralların, orduların maaş, gıda ve giyim harcamalarının artması,
 • Güçlü ekonomi, güçlü devlet güçlü ordu.

Merkantilizm Düşüncesinin Genel Çerçevesi

 • Güçlü devlet oluşturma,
 • Değerli maden stoklarının arttırılması,
 • Dış ticarette fazla verme,
 • Tüccar sınıfın desteklenmesi,
 • Sektörel önem sıralaması: ticaret sanayi ve tarım,
 • Nüfus artışının teşvik edilmesi,
 • Dünyadaki zenginliğin sabit kabul edilmesi,
 • İstilacılık ve yayılmacılığın esas olması,
 • Müdahalecilik ve devletçilik üzerine kurulması.Merkantilizm Nasıl Ortaya Çıktı

Merkantilizm Düşüncesinde Devletin Görevleri

 • Nüfus artışını teşvik etmek,
 • İşgücü ücretleri için tavan sınır belirlenmeli,
 • Girişimci ve sanayiciler devlet tarafından belirlenmeli,
 • Hammadde ihracatı, mamul mal ithalatı zorlaştırılmalı,
 • Yeni pazarların bulunması teşvik edilmeli.

Uygulamada Merkantilizm

 1. İspanyol Merkantilizmi: Deniz ticaret filosu gemicilik.
 2. Fransız Merkantilizmi: Sanayi mallarının üretimi.
 3. İngiliz Merkantilizmi: Ticaret, gemicilik, kredi.
 4. Alman Merkantilizmi: Sanayileşme ve Tarım.

Merkantilizmde Büyümeyi Etkileyen Faktörler

 • Hızlı nüfus artışı,
 • Düşük ücret politikası,
 • İhracat artışı,
 • Düşük faiz oranları,
 • Sömürgecilik.

Merkantilizm Çöküşü

Adam Smith

 • Adam Smith’in düşüncelerinin yaygınlaşmaya başlaması ile merkantalizmin çöküşü hazırlanmıştır.
 • Serbest ticaretin her iki ülkeye de kazanç sağlaması
 • İşbölümü ve uzmanlaşmanın öneminin anlaşılması
 • Hükümet ve sanayici kesimin kendi aralarında anlaşmalarının toplumun refahını düşürdüğünün anlaşılması
 • Bırakınız yapsınlar felsefesi
 • Altın ve gümüşün değişim işlevinin azalması
 • İşgücü ücretleri için tavan sınır belirlenmeli
 • Girişimci ve sanayiciler devlet tarafından belirlenmeli
 • Hammadde ihracatı, mamul mal ithalatı zorlaştırılmalı
 • Yeni pazarların bulunması teşvik edilmeli

Neo – Merkantilizm Nedir?

Bu karşıt durumda görülen özellikler;

 • İngiltere ve Batı Avrupa’da merkantilist uygulamalar gittikçe azaldı,
 • Sanayi devriminden sonra serbest ekonomi politikaları,
 • 20. yy dan itibaren hükümetlerin sanayi ve ticaret alanlarında destek ve yardım yapmaları gerektiği anlaşıldı.